Status prawny - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku organem administracji rządowej na obszarze województwa lubelskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

Wojewoda Lubelski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie działającego w jego imieniu, albo Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie działający w imieniu własnym w sprawach:

  1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  3. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  4. komendant komisariatu Policji.
Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 punkty 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie realizuje zadania określone w ustawach.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Zamościu określają:
  1. Zarządzenie numer 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  2. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Lubelskiego. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
  • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Miejski Policji
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry