Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Artykuł 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi:
"Każdy ma prawo składać skargi, petycje i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa"

W Policji przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. Dziennik Ustaw z 2000 Numer 98 pozycja 1071 ze zmianami oraz wydane na podstawie artykułu  226 tej Ustawy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku /Dziennik Ustaw Numer 5 z dnia 22 stycznia 2002 roku/.

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG i WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji oraz Jego Zastępcy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu i Jego Zastępców zajmuje sie pracownik sekretariatu, telefon 47 81 513 56. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telegraficznie i faksem, a także pocztą elektroniczną.

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające i zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu.

Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

Warunkiem rozpatrzenia skargi jest złożenie jej w formie pisemnej na adres Komendy Miejskiej Policji w Zamościu lub ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można również wnosić drogą internetową na adres: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 roku pozycja 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Niezbędne informacje dla skarżącego

art. 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytuję „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Ważne

"Granice tej ochrony wyznacz zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku ztym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kodeksu karnego.

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2009
Data modyfikacji : 29.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Miejski Policji
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji KMP Zamość
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry