Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi:
"Każdy ma prawo składać skargi, petycje i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa"

W Policji przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm. oraz wydane na podstawie art. 226 tej Ustawy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. /Dz. U. Nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 roku/.

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG i WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00.Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telegraficznie i faksem, a także pocztą elektroniczną.

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające i zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu.

Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

 


Warunkiem rozpatrzenia skargi jest złożenie jej w formie pisemnej na adres KMP w Zamościu lub ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można również wnosić drogą internetową na adres:

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Metryczka

Data publikacji 19.05.2009
Data modyfikacji 01.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Pieńkosz
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Pieńkosz
do góry