Rekrutacja do POLICJI

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI w roku 2022

  07 marca, 14 czerwca, 02 sierpnia, 19 września, 29 grudnia;

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUZBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ  w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu 47 81 146 55

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art.. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021 roku, pozycja 1882 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2015
Data modyfikacji : 01.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry