Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Służba i praca w Komendzie, w dniach od poniedziałku do piątku, rozpoczyna się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów, określonym odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw wewnętrznych i czasu pracy pracowników, określonym ustawą - Kodeks Pracy i odrębnymi przepisami Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Wszystkie sprawy załatwiane są według kolejności ich zgłoszeń.

 

PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O PRZESTEPSTWIE I WYKROCZENIU

 

Zawiadomienie takie przyjęte będzie w każdej jednostce Policji. Jeżeli okaże się ona niewłaściwa do prowadzenia danego postępowania, policjanci wykonają czynności niecierpiące zwłoki, a następnie przekażą je do właściwej jednostki Policji. 

Ze względów praktycznych najlepiej więc zgłoszenia od razu kierować do odpowiedniej jednostki Policji.

Kwestie właściwości regulują odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG i WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00.Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telegraficznie i faksem, a także pocztą elektroniczną.

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające i zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu.

Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

WNIOSKI O DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

 

Zagadnienie udostępniania akt archiwalnych uregulowane jest w Zarządzeniu Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 października 2000 r.).

 

Udostępnianie akt może nastąpić do celów:

1.      służbowych,

2.      naukowo-badawczych,

3.      publicystycznych,

4.      innych.

 

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli.

 

Dokumenty udostępniane są zarówno do celów służbowych (sądom, prokuraturom, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutowi Pamięci Narodowej i innym podmiotom), jak i publicystycznych oraz naukowo - badawczych.

 

W celu uzyskania wglądu do akt zgromadzonych w Archiwum Komendy Miejskiej Policji należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Miejskiego Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione mogą wyrazić zgodę na udostępnianie osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Akta archiwalne sprzed lat trzydziestu, w zależności od miejsca przechowywania, udostępniają, odpowiednio:

1.    Dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2.    Komendant Główny Policji,

3.    Komendant Główny Straży Granicznej,

4.    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Osoby wyżej wymienione udostępniają materiały archiwalne, jeżeli:

1.    nie zawierają wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,

2.    zawierały wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 6.

Udostępnieniu podlegają:

1.    akta operacyjne,

2.    akta śledcze,

3.    akta osobowe, w tym również akta postępowań dyscyplinarnych,

4.    akta i materiały administracyjne,

5.    ewidencja archiwalna (inwentarze i kartoteki).

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

1.    temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania,

2.    dane osobowe ubiegającego się, nazwę instytucji, której lub na rzecz której praca jest realizowana.

 

Wiadomości uzyskane z udostępnianej dokumentacji nie mogą być wykorzystywane w sposób lub w celach naruszających obowiązujące prawo.

 

Archiwum udostępniając dokumentację, nie potwierdza prawdziwości wiadomości w nich zawartych. W związku z tym osoby zapoznające się z tymi materiałami dla celów naukowo-badawczych lub ze względu na swój interes prawny powinny być poinformowane o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste. Osoba, której udostępnia się dokumentację, potwierdza podpisem przyjęcie tej informacji do wiadomości.


Dla celów naukowo-badawczych i innych akta udostępnia się wyłącznie na miejscu w archiwum (składnicy akt) w obecności jego pracownika (funkcjonariusza).

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Zaświadczenia wydawane są w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Metryczka

Data publikacji 08.05.2009
Data modyfikacji 03.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Miejski Policji
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Pieńkosz
do góry