Ewidencje i rejestry - Ewidencja i rejestry - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

 

Rejestry, Ewidencje i Archiwa

REJESTRY

Policja funkcjonuje w jednolitym systemie pracy kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161 pozycja 1109 z późniejszymi zmianami).

W Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu wprowadzenie systemu rejestracji dokumentów oparto na wewnętrznej regulacji prawnej tj. Decyzji Nr40/2000 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu. 

Prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

 1. rejestr skarg i wniosków,
 2. rejestr aktów prawnych kierownika jednostki Policji,
 3. rejestr aktów wewnętrznych kierownika jednostki Policji,
 4. rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 5. osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 roku Nr 127 poz.1400 z późn. zm.).

W niektórych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji prowadzone są rejestry śledztw i dochodzeń.

 

EWIDENCJA KIERUJĄCYCH NARUSZAJĄCYCH ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Na podstawie art.130.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wpisu dokonuje się zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych w wyżej wymienionej ewidencji danych komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
 1. Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
 2. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Zgodnie z § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji. Informacje na temat funkcjonowania EWIDENCJI UKARANYCH KIEROWCÓW można uzyskać w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego.

 

EWIDENCJA ARCHIWALNA - ARCHIWUM KOMENDY MIEJSKIEGO POLICJI W ZAMOŚCIU

Archiwum Komendy Miejskiej Policji w Zamościu powołane jest do przejmowania, przechowywania, opracowywania i udostępniania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do czasu przekazania jej do jednostki nadrzędnej lub właściwego archiwum państwowego, sprawuje nadzór w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa.

Zasady działalności Archiwum Komendy Miejskiej Policji określone są  Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 września 2000 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Do zakresu działania archiwum należy:

 • przejmowanie akt z komórek (jednostek) organizacyjnych,
 • opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
 • mikrofilmowanie i skanowanie,
 • udostępnianie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,
 • udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie fotokopii (kserokopii) dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, wydawniczych i problemowych prac analitycznych w oparciu o posiadany zasób archiwalny,
 • prowadzenie innych prac wynikających z zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ewidencję archiwalną stanowią:

 1. spisy zdawczo-odbiorcze, które rejestruje się w wykazie (rejestrze) spisów zdawczo-odbiorczych,
 2. inwentarze kartkowe, które sporządza się dla akt kategorii "A" uporządkowanych i opracowanych zespołów archiwalnych zamkniętych oraz uporządkowanych zespołów otwartych (dla kolejnych dopływów akt),
 3. inwentarze książkowe, które sporządza się dla zespołów zamkniętych i kompletnych,
 4. rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
 5. kartoteka zespołów, którą prowadzi się dla akt uporządkowanych i prawidłowo zewidencjonowanych, jak również dla akt nieuporządkowanych i nie posiadających ewidencji lub posiadających niepełną i nieprawidłową ewidencję,
 6. karty udostępnienia akt,
 7. inwentarz topograficzny z kartoteką zespołów lub ich części informujący o miejscu przechowywania akt w magazynach archiwalnych (z numerami magazynu, regału i półki),
 8. ewidencja akt wybrakowanych - spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt,
 9. skorowidze (indeksy),
 10. przewodnik po zasobie archiwalnym, zespołach lub ich fragmentach,
 11. ewidencja akt udostępnionych.

 

Metryczka

Data publikacji : 18.05.2009
Data modyfikacji : 19.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopeć/Wydział Wspomagający
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry