Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskujące.

Komenda Miejska Policji w Zamościu

ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość

e-mail : kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

______________________________________________________________________________________________________
 
 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: ......................... .....................................................

Adres: ......................................................................

Nr telefonu: ..............................................................

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

 

O   dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

O    kserokopia

O    pliki komputerowe

PRZEKAZANIE INFORMACJI: *

O jako kserokopii

O w formie elektronicznej

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *

O dyskietka 3,5

O CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *

O     Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ............................................................

O Przesłanie informacji pocztą pod adres**...............................................................................................................................................................

O Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

.....................................................                                         ..............................................

Miejscowość, data                                                                podpis wnioskodawcy

 

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

KMP  zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
Nasz adres:
 

Komenda Miejska Policji w Zamościu

ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość

e-mail : kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego.

 

Metryczka

Data publikacji 19.05.2009
Data modyfikacji 14.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopeć/Wydział Wspomagający
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji KMP Zamość
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Pieńkosz
do góry